Výnimočná starostlivosť o krásu

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ

Pořadatel a organizátor soutěže: NAOS CZECH REPUBLIC s. r. o.

Adresa:
Na Strži 1702/65
140 62 Praha 4 – Pankrác
IČO: 25308246
DIČ: CZ25308246

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní akce s názvem „SUNACARE červenec“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 10.7. do 16.7.2022 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako ,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která v době konání soutěže napíše komentář pod soutěžní post na Instagramu, který musí plnit zadání soutěže, který je popsán v postu a sledujte náš účet @institutesthederm a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel. Každý soutěžící může poslat pouze jednu odpověď.
Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v rámci České republiky.

3. MECHANIKA

Soutěže se lze zúčastnit napsáním jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek zveřejněný na Instagramu v období od 10.7. do 16.7.2022.

Soutěžícími se stávají osoby, které v době konání soutěže napsali svůj komentář pod soutěžní příspěvek a splnili všechny podmínky těchto pravidel.

3 výherci budou vybráni porotou složenou ze zástupců organizátora, a to na základě správné odpovědi. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do sedmi dnů od konce soutěže v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby poslali svoji doručovací adresu do soukromé zprávy. Výherce je povinen zaslat svou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

4. VÝHRY

Soutěží se celkem o 3 výhry: Photo Revers a Adapt Sun mist a jsou určeny pouze pro osobní účely.

5. VÝHERCI

Výherci budou o svých výhrách informováni soukromou zprávou na sociální síti Instagram a budou vyhlášeni pod soutěžním příspěvkem.

Výhry budou výhercům zaslány (předány) nejpozději do 60 dnů a to prostřednictvím předem smluvené kurýrní společnosti dle místa doručení. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za doručení výhry kurýrní společností.

Vrácené zásilky nebudou opětovně zasílány výhercům.

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 60 dnů od data doručení adresy. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.
Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.
Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici https://institutesthederm.cz/
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Účastník soutěže uděluje Pořadateli soutěže výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) za účelem realizace soutěže. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, její vyhodnocení a případného předání výher. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud Pořadatel obdrží odvolání souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů, má to za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži.

II. V případě, že účastník soutěže udělil Pořadateli i souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (město), fotografie a audiovizuální záznam účastníka soutěže pro účely dalšího marketingového zpracování těchto údajů, budou osobní údaje účastníka zpracovávané pro tento účel po dobu 5 let od udělení souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

III. Účastník soutěže tímto bere na vědomí, že příslušné webové stránky mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Zprávu nebo zákaz cookies může účastník učinit prostřednictvím nástrojů ve všech webových prohlížečích.

IV. Dále účastník bere na vědomí, že pokud neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jeho osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování a nebudou ani přenášeny do třetích zemí. Osobní údaje účastníka nebudou v takovém případě poskytnuty na zpracování třetím stranám, avšak budou poskytnuty pouze Organizátorovi soutěže jako zprostředkovateli.

V. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má účastník následující práva: (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) namítat proti zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost osobních údajů, (vii) na podání stížnosti na příslušný kontrolní úřad, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů. Kontakt pro poskytnutí dalších informací o ochraně a zpracování osobních údajů je email p.jirku@cz.naos.com.

V Praze dne 25 října 2021

Přihlaste se k odběru novinek

Dostávejte novinky a speciální nabídky od Esthedermu
Více informací o ochraně osobních údajů si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů